Salgs- og leveringsbetingelser

Hos Wedel Installation er det vigtigt for os at en opgave bliver udført korrekt, og at der er en tydelig og god kommunikation mellem os og dig.

Vores salgs- og leveringsbetingelser

For at undgå misforståelser har vi listen en del ting op, som indgår i vores salgs- og leveringsbetingelser.

Disse betingelser vil du kunne finde længere nede på siden.

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt

1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale.
1.2. Købers indkøbsbetingelser m.v. er ikke gældende i aftaleforholdet, medmindre sælger skriftligt har erklæret sig indforstået hermed.

2. Rådgivning, tilbud og ordrebekræftelse

2.1. Sælgers dialog med køber om købers valg af løsning har alene karakter af uforbindende drøftelser med mindre, der indgås særskilt rådgivningsaftale.
2.2. Sælgers tilbud gælder i 4 uger, medmindre andet er særskilt aftalt og skriftligt bekræftet af sælger.
2.3. Endelig aftale foreligger først, når køber har modtaget sælgers skriftlige ordrebekræftelse. Sælger forpligtes alene i overensstemmelse med ordrebekræftelsens indhold. Såfremt køber finder, at der er uoverensstemmelse mellem ordren og ordrebekræftelsen, skal køber reklamere straks. I modsat fald er køber bundet af ordrebekræftelsens indhold.

3. Priser og betaling

3.1. Alt salg sker til priser i danske kroner. . Alle priser er eksklusiv moms, offentlige afgifter af enhver art, emballage, transport m.v. Priser i pristabeller er uforpligtende og kan til enhver tid ændres uden varsel. Sælger har ret til at forhøje aftalte priser på ikke leverede varer svarende til prisforhøjelser foretaget af sælgers underleverandører, ændring af materialepriser, i offentlige afgifter, lønforhold og lignende.
3.2. Betalingsvilkår i henhold til ordrebekræftelsen. Sælger forbeholder sig ret til før levering at forlange bankgaranti for betaling.
3.3. Ved for sen betaling betales renter med 2 % pr. måned fra fakturadatoen. Såfremt betaling ikke sker til forfaldstid, eller såfremt køber ikke aftager/modtager det solgte, når køber er forpligtet hertil, har sælger ret til straks og uden yderligere varsel at hæve købet.

4. Ejendomsforbehold

4.1. Ejendomsretten til det solgte forbliver i enhver henseende hos sælger til købesummen og alle øvrige omkostninger ved købet er effektivt betalt af køber.

5. Sælgers ydelse

5.1. Sælgers ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede dele og varer. Sælger forpligter sig til at levere en ydelse af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning.

6. Levering

6.1. Leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, medmindre andet er særskilt aftalt og skriftligt bekræftet af sælger.
6.2. Alle leverancer sker “EX WORKS” (INCOTERMS 2010). Levering og risikoovergang anses derfor at have fundet sted ved overgivelse fra sælgers forretningssteder til køber eller fragtmand i købers sted…
6.3. Når køber har ret til at afhente varen og sælger holder den klar, går risikoen og omkostninger til opbevaring og forsikring over på køber allerede fra dette tidspunkt. Køber opfordres således til at holde leverancen forsikret udover dette tidspunkt.
6.4. Såfremt der aftales andet leveringssted end sælgers forretningssteder, sker transporten dertil inklusiv eventuel pålæsning for købers regning og risiko, med mindre der udtrykkeligt træffes anden aftale.
6.5. Forsikring af købers risiko vedrørende transport tegnes kun af sælger, såfremt dette er skriftligt aftalt. Særligt bemærkes, at køber bør tegne forsikring på egne varer, idet sælger ikke forsikrer medleverancer samt transport heraf.

7. Undersøgelsespligt og reklamation

7.1. Køber skal straks ved modtagelsen foretage en grundig undersøgelse af leverancen, for at sikre sig at varen er mangelfri og leveret kontraktmæssigt. Mener køber på dette tidspunkt, at det solgte lider af en mangel, skal køber, såfremt man vil påberåbe sig manglen, straks give sælger skriftlig meddelelse herom.
7.2. Hvis køber, for så vidt angår sælgers leverancer eller dele heraf, modtager reklamationer fra købers kunder eller øvrige brugere af sælgers leverance, skal køber straks skriftligt videregive reklamationen/foretage reklamation overfor sælger.
7.3. Undlader køber straks at afgive skriftlig meddelelse som beskrevet i afsnit 7.1 og 7.2, kan køber ikke senere fremsætte mangel- eller erstatningskrav overfor sælger, ligesom køber i det indbyrdes forhold mellem sælger og køber skal friholde sælger for ethvert krav, som købers kunder berettiget har opkrævet direkte hos sælger.
7.4. Har køber ikke inden for 12 måneder fra leveringstidspunktet foretaget skriftlig reklamation, er køber i enhver henseende afskåret fra at gøre alle mangels-, erstatnings- eller eventuelle garantikrav eller andre beføjelser gældende.

8. Forsinkelse

8.1. Kan køber bevise, at forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelser fra sælgers side, og at køber er blevet påført tab som følge af forsinkelsen, har køber ret til erstatning for det tab, som han er blevet påført. Erstatningen kan ikke overstige et beløb på 1% af betalingen for den forsinkede del af leverancen, for hver fulde uge forsinkelsen varer. Erstatningen kan dog ikke overstige 10% af betalingen for den forsinkede del af leverancen. Sælger påtager sig ikke herudover noget ansvar for forsinkelsen eller følger heraf, ligesom der ikke tilkommer køber andre misligholdelsesbeføjelser.

9. Mangler

9.1. Godtgør køber at varen er behæftet med mangler, har sælger ret til at foretage afhjælpning. Sælgers afhjælpning omfatter arbejdsløn og materialer, men ikke andre omkostninger til eksempelvis demontering, transport mv. Kun såfremt sælger ikke inden for rimelig tid og ved et rimeligt antal afhjælpningsforsøg er i stand til at foretage afhjælpning, fejlretning eller tilretning m.v., kan køber lade afhjælpning foretage af tredjemand eller kræve afslag i købesummen. Hvis køber uberettiget lader afhjælpning foretage af tredjemand, kan køber i sådanne tilfælde ikke kræve sine omkostninger herved dækket af sælger. Køber har ikke yderligere mangelbeføjelser end de anførte.
9.2. Sælger kan i tilfælde af kvantitative mangler foretage efterlevering inden rimelig tid, hvorpå køber ikke kan påberåbe sig misligholdelse.
9.3. Køber bærer selv risikoen for, at sælgers leverance er egnet til løsning af købers formål.

10. Generel ansvarsbegrænsning

10.1. Sælger er kun ansvarlig for fejl ved sælgers leverancer, hvis køber har anvendt disse på forskriftsmæssig og forsvarlig måde samt ifølge sælgers eventuelle anvisninger. Sælgers ansvar er begrænset til fejl i sælgers egne leverancer, men ikke for fejl der opstår i forbindelse med at sælgers leverancer føjes ind i eller til andres leverancer. Forandring af eller indgreb i det leverede uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.
10.2. Uanset ansvarets grundlag er sælger under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab hos køber eller købers kunder eller andre brugere af sælgers leverancer. Køber kan ikke kræve erstatning til dækning af de omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande eller installationer, hvori varen måtte være indføjet.
10.3. I det omfang sælger måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs, i det omfang et sådant ansvar rækker udover de i disse betingelser fastsatte begrænsninger.
10.4. Bortset fra ansvar efter pkt. 13 (produktansvar) kan sælgers samlede ansvar, uanset ansvarets grundlag, under ingen omstændigheder overstige værdien af det eller de relevante produkter og er således udtrykkeligt begrænset hertil.

10.5 I forbindelse med overdragelse af nøgler påtager sælger sig ansvaret for disse, men vil til enhver tid maksimalt være begrænset til at erstatte 200.000 kr. i forbindelse med genfremstilling & omstilling af låse & nøgler. Sælger kan aldrig blive ansvarlig for tab, hverken drifts- eller avancetab, eller dagsbod som følge heraf.

11. Elforsyning

11.1. Køber har pligt til at sørge for og bære omkostninger til etablering af tilstrækkelig stabil elforsyning og effektiv, separat jordforbindelse til det solgte, i det omfang dette måtte være nødvendigt.

12. Software

12.1. Ved køb af produkter, det helt eller delvist består af software, opnår køber alene en ikke-eksklusiv ret til at benytte softwaren. Køber erhverver således ingen form for ejendomsret til softwaren. Købers ret til at benytte softwaren kan ikke overdrages, og køber har ikke ret til at kopiere programmerne til tredjemand.

13. Produktansvar

13.1. Sælger er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om produktansvar, idet sælgers produktansvar i det indbyrdes forhold mellem sælger og køber i alle tilfælde er begrænset til DKK 5.000.000,00.
13.2. Uanset 13.1 er sælgers ansvar begrænset til fejl i sælgers egne leverancer, men ikke for fejl der opstår ved at sælgers leverancer føjes ind i eller til købers eller tredjemands leverancer. Forandring af eller indgreb i det leverede uden sælgers skriftlige samtykke, samt manglende overholdelse af gældende regler og forskrifter fritager sælger for ethvert ansvar.
13.3. Hvis sælger mødes med krav om produktansvar fra tredjemand, er køber i det indbyrdes forhold mellem sælger og køber forpligtet til at friholde sælger for ethvert krav, som overstiger DKK 5.000.000,00, samt dække sælgers rimelige omkostninger til forsvar herimod. Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab hos køber eller købers kunder eller andre brugere af sælgers leverancer. Køber er forpligtet til straks at underrette sælger, såfremt tredjemand fremsætter erstatningskrav på baggrund af skader, hvor sælges produkter har været involveret.

14. Byggeleveranceklausul

14.1. Sælgers produkter vil normalt ikke være byggematerialer. Såfremt det udtrykkeligt mellem parterne er aftalt, at produkterne skal anses som byggevarer eller dette i øvrigt er tilfældet, finder nedenstående byggeleveranceklausul anvendelse.
14.2. Sælgers ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køber.

15. Immaterielle rettigheder og fortrolighed

15.1. Alle sælgers immaterielle rettigheder, der måtte være tilknyttet leverancen, forbliver sælgers ejendom.
15.2. Alle tegninger, modeller og andre tekniske dokumenter vedrørende leverancen, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra sælger til køber, tilhører sælger. Uden samtykke fra sælger må det nævnte materiale alene benyttes ved brug eller videresalg af varen.
15.3. Køber har ikke ret til uden sælgers skriftlige samtykke at give tredjemand kundskab om tekniske eller kommercielle oplysninger, som efter deres karakter er fortrolige, eller som af sælger ved aftalens indgåelse eller senere, var angivet som værende fortrolige.

16. Force majeure

16.1. I tilfælde af force majeure er sælger fritaget for sine forpligtelser, så længe force majeure situationen består. Force majeure foreligger, såfremt sælger eller sælgers underleverandører forhindres i at opfylde aftaler, der reguleres ved disse salgs- og leveringsbetingelser, som følge af begivenheder såsom krig, borgerkrig, oprør, terrorhandlinger, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer af enhver art samt udbredte eller lokale arbejdskonflikter, brand, strømsvigt, computervirus eller lignende med mindre det kan påvises, at sælger med rimelighed burde have forudset dette på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.

17. Lovvalg og værneting

17.1. Tvistigheder i forbindelse med aftaler mellem sælger og køber, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved voldgift eller ved de almindelige domstole efter sælgers valg.
17.2. Hvor sagen skal afgøres ved voldgift, skal sagen afgøres ved forenklet voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.

18. Aflysning

18.1. I tilfælde af aflysning fra købers side, skal denne ske senest 1 time før den aftalte tid for ankomst hos køber. Bliver der fra købers side aflyst efter dette tidspunkt, forbeholder sælger sig ret til at fakturere ift. spildt tid ifm. opstart og kørsel til købers adresse